Gấp thếp như thế nào đây ?

betno1
Posts: 36
Joined: Sun May 21, 2017 2:28 pm

Gấp thếp như thế nào đây ?

Postby betno1 » Fri May 26, 2017 11:55 pm

Luận bàn gấp thếp thế nào cho ổn ?

1 - 2 - 4 - 6 - 16 - 32
1 - 1 - 1 - 2 - 2 -2
1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8
..................................
....................
Cải tiến Fibonaci : 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 -8

Clip chỉ mang tính chất tham khảo :)


P 10 0
P 10 +10
P W
B 10 -10
P W
P 10 -20
B W
P 10 -20
B W
P L
B 10 -10
P L
B W
B W
B 10 -5
B 10 -5
B 10 +5
B 20 -20 * -5

P L
B L
B W
P 10 -15
B W
B W
B 10 -15
B 10 -5
B 10 -15
B L
P L
B W
P 10 -5
P 10 -15
B W
P 10 -5
B 10 +5
B W
P L
B H
B H
B L
B W
B L
B 10 -10
P 10 -5
P 10 -15
B 10 -5
P 10 +5 *****
B 10 +10
B 10 +10
B 10 -10 RESET...


B W
B L
B L
P L
B W
B 10 -10
B 10 0
B 10 -10
P 10 -20
B 10 -10
B 10 -20
P 10 -10
P 10 -20
B 10 -20
B 10 -30
P H
B 20 -20
P 10 -10
B W
P 10 0


P 10 -10
P 10 0
P 10 +10
P 10 +10
B W
B W
P 10 +10
B 10 +10
B 20 +20
P 10 0
B 10 +10
P 20 -20 *
B L
B 30 -50 reset... 0


P H
P W
B 10 0
P W
B W
B W
P 10 +10
P 20 -10
B 10 -20
B 10 -10
P 10 -10
P 10 0
P 10 -10
P 10 -20
B 10 -20
P 10 -10
P 10 0
P 10 -10
B 10 0


B 10 -10
P 10 -20
B 10 -20
P 10 -20
B 10 -10
B 10 0
P 10 +10 ...nghi ty nhe

betno1
Posts: 36
Joined: Sun May 21, 2017 2:28 pm

Re: Gấp thếp như thế nào đây ?

Postby betno1 » Sat May 27, 2017 2:50 am


nuoiga666888

Re: Gấp thếp như thế nào đây ?

Postby nuoiga666888 » Sat May 27, 2017 7:50 am

gấp có giới hạn , đen chạy .

admin
Site Admin
Posts: 18
Joined: Fri Apr 14, 2017 10:39 pm

Re: Gấp thếp như thế nào đây ?

Postby admin » Sat May 27, 2017 12:35 pm

nuoiga666888 wrote:gấp có giới hạn , đen chạy .

quan trọng là có đủ kiên nhẫn gấp lại khi tạch 1 dây hay không...

betno1
Posts: 36
Joined: Sun May 21, 2017 2:28 pm

Re: Gấp thếp như thế nào đây ?

Postby betno1 » Sat May 27, 2017 3:02 pm


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest